Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Rozporządzenie alimentacyjne)


 Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 23 listopada 2007 r. (Protokół haski)